یداله هنری لطیف پور
معاون پژوهشی و دبیر کمیته
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-38290961-282
تلفن داخلی: 282

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند