حمید نظری فتح
مسئول دفتر ریاست دانشکده و انباردار
تحصیلات: کاردانی
تلفن: 081-38381264
تلفن داخلی: 273

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند